Antybakteryjny żel do rąk APTEO CARE

Antybakteryjny żel do rąk APTEO CARE
Skład

Etanol: 630 g/kg.

Działanie

Żel przeznaczony do higienicznej dezynfekcji rąk metodą wcierania o działaniu bakteriobójczym i grzybobójczym. Produkt gotowy do użycia.

Środki ostrożności

Niebezpieczeństwo
Wysoce łatwopalna ciecz i pary
W przypadku kontaktu ze skórą: Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Umyć skórę wodą z mydłem. W przypadku trwałego podrażnienia skóry zwrócić się do lekarza.
W przypadku kontaktu z oczami: Usunąć szkła kontaktowe. Płukać oczy z otwartą powieką przez kilka minut dużą ilością wody. W przypadku utrzymującej się dolegliwości zasięgnąć porady lekarza.
W przypadku połknięcia: Nie powodować wymiotów. Przepłukać jamę ustną i wypić dużą ilość wody. W przypadku utrzymującej się dolegliwości zasięgnąć porady lekarza.
W przypadku narażenia inhalacyjnego: W razie zawrotów głowy lub nudności wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze, w razie braku szybkiej poprawy zasięgnąć porady lekarza.

Status

produkt biobójczy