Spray odstraszający komary, kleszcze i meszki Apteo

Spray odstraszający komary, kleszcze i meszki Apteo
Opakowanie:
90 ml
Wskazania

Dla dorosłych i dzieci od 3 roku życia.                                                                                                      

Do stosowania bezpośrednio na skórę .Okres działania odstraszającego komary i meszki: 4 godziny od zastosowania produktu.Okres działania odstraszającego kleszcze: 2 godziny od zastosowania produktu.

Znajdź aptekę w pobliżu
Skład

Substancja czynna: butyloacetyloaminopropionian etylu 10g/100g, Ikarydyna 0,5g/100g, citriodiol 0,5g/100g.

Działanie

Aerozol przeznaczony do odstraszania komarów, meszek, kleszczy

Dawkowanie / ogólne

Aplikacja na skórę: 
1 raz dziennie – dzieci od 3. roku życia 
2 razy dziennie – dzieci od 12. roku życia oraz osoby dorosłe.                                                     
Sposób użycia: Niewielką ilość repelentu należy rozpylić w odległości ok. 20 cm na miejsce narażone na ukąszenie. Na twarz nanosić pośrednio: nanieść repelent na dłoń a następnie lekko natrzeć skórę. Po zakończeniu aplikacji dokładnie umyć ręce. Nie stosować produktu na dłonie dzieci. Chronić oczy, usta, nos. Nie spożywać repelentu, nie nanosić na odzież. 

Przeciwwskazania

 Nie stosować na uszkodzoną lub podrażnioną skórę i błony śluzowe. Nie wdychać par produktu.

Środki ostrożności

NIEBEZPIECZEŃSTWO
H222 Skrajnie łatwopalny aerozol.
H229 Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
H319 Działa drażniąco na oczy.

P102 Chronić przed dziećmi. P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P211Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. P251 Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. P410+P412 Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C/122ºF. P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.                                                            

Pierwsza pomoc:
W przypadku niewłaściwego użycia oraz wystąpieniu niepokojących dolegliwości skonsultować się z lekarzem.
W kontakcie ze skórą: przemyć skórę dużą ilością wody z mydłem. W kontakcie z ustami: wypłukać usta wodą i popić dużą ilością wody. Po narażeniu drogą oddechową: zapewnić dostęp świeżego powietrza, ciepło i spokój. 

Status

Produkt biobójczy